Refundacja

NFZ

Każdy sklep perukarski Rokoko posiada w ofercie peruki będące produktem medycznym podlegającym finansowaniu. Najczęściej korzysta się z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia za środek pomocniczy.

Zlecenie jest wystawiane w przypadku trwałego uszkodzenia głowy przez uraz lub oparzenie, chorób powodujących trwałą utratę włosów oraz w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kwota refundacji dla peruk to 250 złotych raz na rok.

Osoba wystawiająca „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” może być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii lub lekarzem posiadającym specjalizację w jednej z dziedzin:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • chirurgia ogólna lub onkologiczna

 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów

 • ginekologia lub ginekologia onkologiczna

 • radioterapia onkologiczna

 • rehabilitacja lub rehabilitacja medyczna, ogólna, w chorobach narządu ruchu

Refundacja z NFZ na perukę

W przypadku protez piersi – również dostępnych w salonach Rokoko – zlecenie jest wystawiane w przypadku wad rozwojowych, urazów lub operacyjnego leczenia nowotworów piersi.

Kwota refundacji dla protez piersi to 280 złotych raz na dwa lata.

Osoba wystawiająca wniosek może być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii, pielęgniarką lub położną (o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) lub lekarzem posiadającym specjalizację w jednej z dziedzin:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne

 • hematologia

 • dermatologia i wenerologia

 • pulmonologia lub choroby płuc

 • pediatria

 • chirurgia ogólna, dziecięca lub onkologiczna

 • onkologia i hematologia dziecięca

 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów

 • ginekologia onkologiczna

 • radioterapia onkologiczna

Po wystawieniu wniosku o refundację (zlecenia) lekarz potwierdza go w elektronicznym systemie NFZ (lub należy taki wniosek zatwierdzić samodzielnie, udając się do siedziby NFZ, jeżeli na wniosku nie ma numeru identyfikacyjnego).

Dopiero po potwierdzeniu zlecenia zapraszamy do jednego z naszych salonów na profesjonalny dobór refundowanej peruki lub protezy piersi.

PFRON

Jeżeli pacjent posiada dokument stwierdzający niepełnosprawność oraz spełnia kryterium dochodowe, może ubiegać się o refinansowanie wydanej na perukę lub protezę kwoty wykraczającej ponad limit refundowany przez NFZ.

Zlecenie musi być wystawione na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, a przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 50% przeciętnego wynagrodzenia

 • w przypadku osoby samotnej: 65% przeciętnego wynagrodzenia

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku określa PCPR oraz podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy.

Maksymalna wysokość dofinansowania z PFRON na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,

 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia,

 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, LUB inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), LUB kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z PCPR (na przykład w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego), wnioskodawca musi sam pokryć tzw. udział własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy (o ile jest taka możliwość) lub szukać wsparcia u sponsorów lub organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Jeżeli finansowana dopłata pochodzi ze środków własnych, wówczas istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Chat on WhatsApp
Chat on Messenger