Refundacja

NFZ

Każdy sklep perukarski Rokoko posiada w ofercie peruki będące produktem medycznym podlegającym finansowaniu. Najczęściej korzysta się z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia za środek pomocniczy.

Zlecenie jest wystawiane w przypadku trwałego uszkodzenia głowy przez uraz lub oparzenie, chorób powodujących trwałą utratę włosów oraz w przebiegu leczenia chorób nowotworowych.

Kwota refundacji dla peruk to 350 złotych (z 10% wkładem własnym obowiązującym dorosłych) raz na rok.

Osoba wystawiająca „zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne” może być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii lub lekarzem posiadającym specjalizację w jednej z dziedzin:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • chirurgia ogólna lub onkologiczna

 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów

 • ginekologia lub ginekologia onkologiczna

 • radioterapia onkologiczna

 • rehabilitacja lub rehabilitacja medyczna, ogólna, w chorobach narządu ruchu

Refundacja z NFZ na perukę - dofinansowanie peruki

W przypadku protez piersi – również dostępnych w części salonów Rokoko – zlecenie jest wystawiane w przypadku wad rozwojowych, urazów lub operacyjnego leczenia nowotworów piersi.

Kwota refundacji dla protez piersi to od 350zł za jednowarstwową do 450zł za dwuwarstwową protezę raz na dwa lata. Refundowane są także biustonosze (120zł raz na rok), pasy pooperacyjne (120zł jednorazowo) oraz gorsety kompresyjne (300zł jednorazowo).

Osoba wystawiająca wniosek może być specjalistą w dziedzinie fizjoterapii, pielęgniarką lub położną (o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) lub lekarzem posiadającym specjalizację w jednej z dziedzin:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

 • medycyna rodzinna lub choroby wewnętrzne

 • hematologia

 • dermatologia i wenerologia

 • pulmonologia lub choroby płuc

 • pediatria

 • chirurgia ogólna, dziecięca lub onkologiczna

 • onkologia i hematologia dziecięca

 • onkologia kliniczna lub chemioterapia nowotworów

 • ginekologia onkologiczna

 • radioterapia onkologiczna

Po wystawieniu wniosku o refundację (zlecenia) lekarz potwierdza go w elektronicznym systemie NFZ (lub należy taki wniosek zatwierdzić samodzielnie, udając się do siedziby NFZ, jeżeli na wniosku nie ma numeru identyfikacyjnego).

Dopiero po potwierdzeniu zlecenia zapraszamy do jednego z naszych salonów na profesjonalny dobór refundowanej peruki lub protezy piersi.

PFRON

Jeżeli pacjent posiada dokument stwierdzający niepełnosprawność oraz spełnia kryterium dochodowe, może ubiegać się o refinansowanie wydanej na perukę lub protezę kwoty wykraczającej ponad limit refundowany przez NFZ.

Zlecenie musi być wystawione na przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze, a przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym: 50% przeciętnego wynagrodzenia

 • w przypadku osoby samotnej: 65% przeciętnego wynagrodzenia

Wniosek należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku określa PCPR oraz podejmuje decyzję o przyznaniu pomocy.

Maksymalna wysokość dofinansowania z PFRON na zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne wynosi:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ,

 • do 150% sumy kwoty limitu, wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Do wniosku należy dołączyć załączniki:

 • kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia,

 • fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, LUB inny dokument potwierdzający zakup, wraz z kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie), LUB kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia (z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego) oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.

W przypadku nieotrzymania dofinansowania z PCPR (na przykład w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego), wnioskodawca musi sam pokryć tzw. udział własny w cenie zakupu, albo wybrać sprzęt tańszy (o ile jest taka możliwość) lub szukać wsparcia u sponsorów lub organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji). Jeżeli finansowana dopłata pochodzi ze środków własnych, wówczas istnieje możliwość skorzystania z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym.

Chat on WhatsApp
Chat on Messenger